NEWS
latest

01 June

N deklinacija imenica u nemačkom jeziku

Najpre moramo naglasiti da se imenica u nemačkom jeziku ne deklinira, odnosno ne menja po padežima. Po padežima se menjaju određeni i neodređeni član, negativna zamenica kein i sve ostale zamenice, prisvojne, pokazne i tako dalje. Prostije rečeno, po padežima se menja ona reč koja stoji ispred imenice.


Sama imenica u svim padežima ostaje ista, osim imenica muškog i srednjeg roda u genitivu jednine, kao i u dativu množine.

U genitivu jednine muškog i srednjeg roda imenica dobija nastavak S ili ES, a u dativu množine imenica dobija nastavak N, i to samo ona imenica koja se u množini već ne završava na N i koja u množini nema nastavak S.


Dakle, da pokažemo to šematski:

der Mann   die Männer   die Frau   die Frauen   das Kind   die Kinder
des Mannes   der Männer   der Frau   der Frauen   des Kindes   der Kinder
dem Mann   den Männern   der Frau   den Frauen   dem Kind   den Kindern
den Mann   die Männer   die Frau   die Frauen   das Kind   die Kinder

Međutim, postoji jedna grupa imenica, koja se ipak deklinira. Ovaj tip deklinacije imenica se po gotovo svim programima izučava tek na naprednijim nivoima. Uprkos tome, polaznici i tih naprednijih kurseva često imaju problema sa ovom gramatičkom partijom, iz razloga što su se već navikli na to da se u nemačkom jeziku imenica ne menja.

Na sreću, ova gramatička partija je prilično jednostavna.

N deklinacija ili slaba deklinacija je promena određene grupe imenica gde imenica u svim padežima, osim u nominativu jednine, dobija nastavak –N ili –EN.

Na ovaj način dekliniraju se sledeće imenice:

1. Imenice muškog roda koje se završavaju vokalom E.
Te imenice uglavnom označavaju osobe muškog pola, pripadnike naroda i životinje.

der Hase   die Hasen   der Junge   die Jungen   der Russe   die Russen
des Hasen   der Hasen   des Jungen   der Jungen   des Russen   der Russen
dem Hasen   den Hasen   dem Jungen   den Jungen   dem Russen   den Russen
den Hasen   die Hasen   den Jungen   die Jungen   den Russen   die Russen

2. Određeni broj imenica muškog roda, koje označavaju osobe muškog pola i životinje, ali se ne završavaju na E, takođe se dekliniraju na isti način, dodavanje nastavka –N ili –EN u svim padežima, osim u nominativu jednine.

der Bauer, des Bauern, die Bauern
der Mensch, des Menschen, die Menschen
der Elefant, des Elefanten, die Elefanten

3. Imenice muškog roda, latinskog porekla, koje se završavaju na:

–ANT, –AND : der Musikant, die Musikanten; der Doktorand, die Doktoranden
–ENT : der Student, die Studenten
–IST : der Jurist, die Juristen
–AT : der Diplomat, die Diplomaten


IZUZECI:
Mogli bismo na navedemo dva izuzetka, iako ih po nekim podelama ima i više. Ali takoreći pravi izuzeci su DAS HERZ i DER HERR.

Imenica das Herz je očigledan izuzetak od gore navedenih pravila, jer nije muškog roda. Ona i neće dobijati u svim padežima nastavak –EN.

Imenica der Herr je izuzetak, pošto će u jednini dobijati nastavak –N, dok u množini –EN.

das Herz   die Herzen   der Herr   die Herren
des Herzens   der Herzen   des Herrn   der Herren
dem Herzen   den Herzen   dem Herrn   den Herren
das Herz   die Herzen   den Herrn   die HerrenIzvor: http://www.stranijezici.com

« PREV
NEXT »

No comments