NEWS
latest

03 July

Intervju: Miodrag Kvrgić

Merkur osiguranje je najstarija osiguravajuća kuća u Austriji, samostalno i nezavisno akcionarsko društvo sa sedištem u Gracu. 
Sve je počelo pre više od 200 godina, 17. juna 1798. godine, na inicijativu četiri trgovca iz Graca u Austriji. U tada već poznatoj i dobro posećenoj kafani „Grafl”, okupilo se više od polovine trgovaca iz tog grada. Povod za okupljanje bilo je osnivanje „Instituta za podršku bolesnim, siromašnim, besposlenim, zbog starosti za rad nesposobnim trgovcima grada Graca”. Ovaj Institut bio je preteča današnjeg Merkur osiguranja. 

Već više od dva veka, Merkur osiguranje osigurava čoveka i nudi osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Njihovo opredeljenje je zaštita života i zdravlja, a zdrav život definišu kao sveobuhvatno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. 

Danas, pored Austrije, zemlje jugoistočne Evrope predstavljaju izuzetno važna tržišta, na kojima su aktivni preko svojih ćerki kompanija.

Imali smo veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa gospodinom Miodragom Kvrgićem, direktorom Merkur osiguranja.

Gospodine Kvrgiću, recite nam nešto o sebi: gde ste rođeni, odrasli, školovali se?


Rođen sam u Ravnom Selu, u jednom veoma lepom i pitoresknom mestu u Vojvodini, gde sam završio osnovnu školu. Srednju Ekonomsku školu i Ekonomski fakultet sam završio u Novom Sadu. Na poslednjoj godini studija sam dobio stipendiju i odmah po završetku studija počeo da radim. Odluka da počnem da radim u Fadipu i da se porodično preselimo u Bečej se pokazala kao pun pogodak, kako u profesionalnom, tako i u privatnom smislu.

Kada i kako ste došli na poziciju generalnog direktora Merkur osiguranja?

U Merkur osiguranju sam od samog osnivanja, od polovine 2007. godine. Naime, kontakte sa kolegama, koji su bili zaduženi za osnivanje osiguravajućeg društva u Srbiji, sa gospodinom Šaubertom i gospodinom Taylorom sam uspostavio u drugoj polovini 2006. godine. Imali smo nekoliko razgovora, predstavnici Merkura su želeli da se uvere da li ću ja moći na pravi način da predstavljam i vodim Merkur osiguranje u Srbiji, a ja sam želeo da se uverim da li će mi korporativna kultura i način rada Merkura omogućiti da ostvarim svoje poslovne ideje.

Na moju veliku zainteresovanost da postanem direktor Merkur osiguranja su presudan uticaj imala dva momenta. Prvi je taj da sam na taj način dobio priliku da vodim jednu osiguravajuću kompaniju od samog njenog osnivanja i da na taj način imam odlučujući uticaj na njeno profilisanje, kako prema partnerima i državnim institucijama, tako i da utičem na formiranje interne korporativne kulture. Takve prilike su u životu veoma retke. Drugi momenat je potpuno drugačija poslovna filozofija u odnosu na mnoge druge internacionalne kompanije i drugačiji odnos prema zaposlenima. Ukratko bi ta poslovna filozofija mogla da glasi: odabrati tim obrazovanih, perspektivnih, mladih ljudi sa izraženim osećajem za timski rad, obezbediti kompetentne uslove i kreirati inspirativnu i pozitivnu radnu atmosferu. Poslovni uspeh kompanije dolazi kao posledica ovakvog pristupa, a ne kao primarni cilj.


Kako je izgledala Vaša karijera pre dolaska na poziciju na kojoj ste trenutno?

Od samog početka svoje radne karijere sam se bavio finansijama. Duži niz godina sam bio finansijski direktor u privredi i to mi je iskustvo bilo veoma dragoceno. Naime, rešavanje konkretnih problema, kao što je održavanje likvidnosti i solventnosti preduzeća, finansiranje uvoza i izvoza, pregovori sa poslovnim bankama su situacije koje su za mladog čoveka, koji je na početku svoje karijere, veoma inspirativne i izazovne. Ja sam bio deo jednog veoma uspešnog i dinamičnog menadžmenta, koji je imao intenzivnu internacionalnu poslovnu komunikaciju i u tim uslovima ostvario zavidne rezultate. 

To je bio i period kada je naša zemlja prošla kroz jednu od najvećih hiperinflacija u istoriji sveta, a u tom periodu biti zadužen za finansije, u bilo kom pravnom licu, nije bio lak zadatak. Nakon toga sam prešao u Novosadsku Banku. To je bio novi izazov, koji je zahtevao mnogo učenja, rada i strpljenja. U banci sam prešao put od direktora filijale do zamenika generalnog direktora i člana Izvršnog odbora. Bankarstvo je jedan veoma uređen sistem, ali i sistem koji je meni omogućio dovoljno prostora da ispoljim ličnu inicijativu i da na taj način dam svoj doprinos ostvarivanju dobrih rezultata banke. U tom periodu sam, takođe, bio i vođa tima za privatizaciju Novosadske Banke. To je, takođe, jedno iskustvo koje je veoma dragoceno u karijeri svakog finansijera. Nakon toga sam prešao u NLB Banku, na poziciju izvršnog direktora. Iz NLB Banke sam prešao u Merkur osiguranje. 

U karijeri sam imao sreće da su okolnosti uvek bile takve da su mi se tokom vremena otvarale mogućnosti za obavljanje odgovornijih i komplikovanijih radnih obaveza i za usvajanje novih znanja. 

Merkur osiguranje je kuća sa dugom tradicijom. Recite nam nešto o samim počecima Merkura, kao i počecima na našem tržištu.

Merkur osiguranje je najstarije osiguravajuće društvo u Austriji, osnovano 1798. u Gracu. U Austriji je Merkur osiguranje prepoznato, pre svega, kao jedno od najvećih osiguravajućih društava u oblasti zdravstvenog osiguranja. U fokusu Merkur osiguranja je čovek, a polazna osnova je stav da ništa nije važnije od pojedinca i njegovih potreba. Merkurov pristup osiguranju podrazumeva obezbeđenje opšteg blagostanja osiguranika. Svako doživljava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje na različiti način. Iz tog razloga, Merkur daje mogućnost klijentima da izaberu odgovarajući paket koji će zadovoljiti njihove individualne potrebe. U cilju sprovođenja svoje misije, između ostalog, Merkur je i suvlasnik nekoliko bolnica, koje pružaju usluge zdravstvene zaštite na najvišem mogućem nivou, počev od kvaliteta pruženih usluga i smeštaja, do mogućnosti da pacijent, odnosno osiguranik Merkura izabere tačno određenog lekara, koji će ga lečiti, kao i da izabere određenu osobu iz srednjeg medicinskog kadra koja će se starati o njegovoj dnevnoj nezi i terapiji.


Po čemu biste izdvojili ponudu Merkur osiguranja u odnosu na konkurentske kuće na srpskom tržištu?

Ono po čemu se ponuda Merkur osiguranja izdvaja od drugih osiguravajućih društava je da mi pokušavamo da sagledamo koje su potrebe naših potencijalnih osiguranika i da im onda, na bazi sagledavanja tih potreba, ponudimo osiguravajuće pokriće, a ne da im nudimo unapred definisane proizvode. Naime, shvatili smo da opredeljenje da li će se neko odlučiti da ugovor o osiguranju života sklopi sa jednim ili drugim osiguravajućim društvom zavisi, pre svega, od kvaliteta i inventivnosti proizvoda, kao i od kvaliteta usluge koju dobija osiguranik. Naravno da su kategorije kao što su visina kapitala, visina bilansne sume i slične finansijske kategorije veoma važne za donošenje odluke o sklapanju ugovora, ali one nikako nisu presudne. Sposobnost osiguravajućih društava da osiguraniku pruže pravovremenu i potpunu informaciju, da mu svojim odnosom u svakom momentu pokažu da ga poštuju kao klijenta i da u potpunosti i promptno izmiruju svoje obaveze je pristup koji može da unapredi tržišnu poziciju osiguravajućeg društva.

Polazeći od takvog pristupa, naš tim stručnjaka je, u saradnji sa kolegama iz Koncerna Merkur, kao i zahvaljujući saradnji sa jednim od najvećih reosiguravajućih društava u svetu, Gen-Reijem, prvi na tržištu Srbije ponudio proizvod mešovito osiguranje života sa pokrićem u slučaju nastanka jedne od teških bolesti – deset plus. Reč je o mešovitom osiguranju života, u kom se osigurana suma, osim u slučaju doživljenja ili smrti, isplaćuje i u slučaju nastanka jedne od devet teških bolesti. Deseta korist za naše osiguranike, po čemu je proizvod i dobio ime, je besplatno pokriće za decu naših osiguranika po istim vrstama rizika. Ponosni smo na činjenicu da su skoro sva osiguravajuća društva nakon sagledavanja atraktivnosti i kvaliteta ovog našeg proizvoda u svoju ponudu uključila isti ili sličan proizvod. 

Recite nam nešto više o novim proizvodima životnog osiguranja koje Merkur ima u svojoj ponudi? Koje pogodnosti nudite potencijalnim i postojećim klijentima?

U cilju povećanja kvaliteta zaštite osiguranika i u cilju stvaranja konkurentske prednosti u odnosu na druga osiguravajuća društva, mi smo program mešovitog osiguranja života sa pokrićem u slučaju nastanka teških bolesti unapredili na program petnaest plus. Povećali smo broj teških bolesti u slučaju čijeg nastanka isplaćujemo osiguranu sumu sa devet na četrnaest i to za nastanak Alchajmerove bolesti, benignog tumora na mozgu, operacije aorte, operacije srčanog zaliska i nastanka HIV-a, a petnaesta korist za našeg osiguranike je ista kao i u prethodnom programu, pokriće u slučaju nastanka jedne od tih bolesti kod dece.

Osim navedenog, od nedavno smo u našu ponudu uvrstili proizvod dodatno osiguranje uz osiguranje života za slučaj hirurških intervencija kao posledice nesrećnog slučaja i bolesti. Osigurana suma je, u zavisnosti od vrste i težine hirurške intervencije, od 500 do 5000 evra. Navedenim proizvodom smo povećali atraktivnost naše ponude i našim osiguranicima obezbedili dodatni vid finansijske zaštite u slučaju nastanka potrebe za hirurškom intervencijom.


Kakve poslovne rezultate beleži Merkur osiguranje u protekloj i ovoj godini, uzevši u obzir teško stanje u kome se nalazi srpska privreda?

Merkur osiguranje je nastavilo sa rastom i povećanjem tržišnog učešća i ono je na kraju 2010. godine iznosilo 4,2%. Osim navedenog, došlo je do rasta ukupne premije za 53,7%, sa 255.1 mil. dinara u 2009. godini na 392,2 mil. dinara u 2010. godini. Bilansna aktiva je povećana za 52,5%, sa 486,0 mil. dinara u 2009. godini na 741,4 mil. dinara u 2010. godini i ono što je veoma važno za naše osiguranike je da su tehničke rezerve povećane za 112,6%, sa 170,4 mil. dinara u 2009. godini na 362,3 mil. dinara u 2010. godini. Solventnost društva je takođe na visokom nivou i visina kapitala je za 40,45% veća od minimalnog nivoa propisanog Zakonom o osiguranju. 


Na koji način Merkur radi na edukaciji stanovništva o važnosti životnog osiguranja?

Sa oko 12 evra prosečne premije po stanovniku, životno osiguranje u Srbiji spada među najmanje razvijene, ne samo u Evropi, nego i u regionu. Činjenica da ne postoji ekonomski razvijena država bez razvijenog životnog osiguranja nešto govori i nameće obavezu da se i mi u Srbiji pozabavimo analizom ovakvog stanja. Smatram da ima više razloga koji su uzrokovali ovu situaciju. Jedan od najvažnijih je, svakako, nedostatak svesti pojedinca, pa i države o korisnosti i značaju životnog osiguranja. Upravo zbog navedenog razloga, odmah po otpočinjanju poslovanja na tržištu Srbiji, mi iz Merkur osiguranja smo zajedno sa kolegama iz drugih osiguravajućih društava pokrenuli čitav niz akcija, čiji je cilj bio da stanovništvu pružimo informacije o važnosti i korisnosti posedovanja polise životnog osiguranja. Osim toga, održali smo čitav niz sastanaka sa predstavnicima državnih organa, pre svega sa kolegama iz Ministarstva finansija, kao i sa predstavnicima svetskih multilateralnih finansijskih organizacija u Srbiji, sa predstavnicima MMF-a i Svetske Banke. Veoma mi je drago da se kao rezultat tih aktivnosti počelo više govoriti i pisati o životnom osiguranju. Ipak, jedini konkretan rezultat tih aktivnosti do sada je emitovanje državnih obveznica denominovanih u evrima sa rokom dospeća od 15 godina. Poznata je činjenica da su gotovo isključivi kupci tih hartija od vrednosti osiguravajuća društva, koja se bave životnim osiguranjem. Mislim da je sada red da Ministarstvo finansija prvom sledećom prilikom pronađe mogućnosti i da uvede neki oblik poreskih podsticaja za životno osiguranje. 


Koje su najvažnije osobine koje mora neko da poseduje da bi bio deo tima Merkur osiguranja?

Zaposleni Merkur osiguranja predstavljaju jednu od najvećih vrednosti našeg osiguravajućeg društva. Osiguranje je veoma kompleksna finansijska aktivnost, koja je i pored te kompleksnosti podložna stalnim promenama. Zbog navedenih činjenica, veliku pažnju posvećujemo zapošljavanju novih koleginica i kolega. Naime, osim posedovanja neophodnog nivoa znanja i profila obrazovanja, najveću pažnju posvećujemo karakteru osobe koja je iskazala zainteresovanost da postane deo tima Merkur osiguranja. Da bi uspešno mogla da odgovori zahtevima Merkurovog načina rada, osoba mora bude pozitivna, komunikativna i spremna na timski rad. 


Kakva je trenutna situacija na tržištu osiguranja u Srbiji?

Na tržištu osiguranja Srbije prisutne su najveće regionalne osiguravajuće kompanije, što govori o atraktivnosti i potencijalu tržišta Srbije. Navedena činjenica je garancija da će građani Srbije imati ponudu proizvoda osiguranja, koja je na nivou razvijenih evropskih zemalja. Može se očekivati da će se i dalje za naklonost potencijalnih klijenata boriti kvalitetom proizvoda i kvalitetom usluge koju im pružaju. Zbog činjenice da postojeći nivo premije i profitabilnosti dugoročno ne zadovoljava planove osiguravajućih društava, realno je očekivati uvođenje novih proizvoda i novih načina prodaje osiguranja.

Činjenica da osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila zauzima više od jedne trećine ukupno ostvarene premije i da je učešće premije životnog osiguranja nešto preko 16%, ukupno ostvarena premija, po meni, predstavlja dve najvažnije karakteristike našeg tržišta. Dakle, životno osiguranje se razvija i ono je sa 9,5% 2005. godine povećalo svoje učešće na 16,5% u ukupnoj premiji. Rekao bih da to predstavlja respektabilan, ali nedovoljan rast. Sa druge strane, dominantno je učešće obaveznih osiguranja, a naročito osiguranja od odgovornosti, zbog upotrebe motornih vozila, u ukupnoj premiji, što opet potvrđuje da nam predstoji dug put do afirmacije neobaveznih oblika osiguranja.


Šta bi trebalo učiniti kako bi se situacija popravila? Čime su predstavnici osiguravajućih kuća u Srbiji nezadovoljni, a koji segmenti tržišta su dobri? 

Za nas tržište predstavlja date okolnosti kojima pokušavamo da se prilagodimo na najbolji mogući način i sa tog aspekta nemamo nikakvih primedbi. Dakle, uslovi su isti za sva osiguravajuća društva. Ipak, smatram da, barem kada je reč o životnom osiguranju, postoje dve neiskorišćene mogućnosti za njegovu dalju afirmaciju i rast. Prvo, to je uvođenje poreskih olakšica, a druga mogućnost je omogućavanje da se poslovima zastupanja u osiguranju bave i lica koja nisu u stalnom radnom odnosu. O tim predlozima je bilo dosta polemike u stručnoj javnosti i siguran sam da će osiguravajuća društva odgovornim odnosom prema svojim obavezama i osiguranicima dati za pravo onima koji donose odluke da takvu mogućnost dozvole.

Kada je reč o stabilnosti finansijskog sektora, a naročito sektora osiguranja, smatram da je, kao što se do sada i pokazalo, naročito važna uloga Narodne banke Srbije. Naime, postojanje jasne i precizne regulative i isto takve prakse regulatornog tela predstavlja poslovno okruženje u kojima se internacionalne kompanije dobro osećaju i u kojima dobro funkcionišu, što važi i za Merkur osiguranje. Mi iz Merkura se trudimo da našim odnosom prema osiguranicima, prema kolegama iz drugih osiguravajućih društava i prema regulatoru – Narodnoj banci Srbije, damo svoj doprinos afirmaciji osiguranja kao važne privredne grane za nacionalnu ekonomiju.


Koje strategije predstavljanja i pozicioniranja brenda na tržištu koristi Merkur osiguranje?

Strategija Merkur osiguranja je da koristeći internacionalno iskustvo pozicioniramo Merkur osiguranje kao lokalnu kompaniju, u čijem je fokusu pojedinac. 

U ostvarivanju tog cilja su veoma važne aktivnosti našeg tima za marketing. Pažljivo donosimo odluke o sledećim aktivnostima, dosta diskutujemo, konfrontiramo stavove. Za Vaše čitaoce može biti interesantno da smo se pre dve godine, u pripremi za jednu kampanju, dogovorili da je svaki zaposleni obavezan da predloži najmanje dva slogana ili poruke za tu kampanju. Ja sam ponosan da je svaki zaposleni sa velikim entuzijazmom ispunio svoju obavezu, a možete i da pretpostavite da su predlozi koje smo dobili bili odlični. Identifikacija sa misijom Merkura i zadovoljstvo koje zaposleni imaju u tim situacijama se teško može ostvariti na neki drugi način, a poruke ili slogani, koji nastaju u toj situaciji, ne mogu biti autentičniji. 

Naime, smatramo da je veoma važno da svaka marketinška kampanja u potpunosti odražava misiju svake kompanije i da poruka koju šaljemo bude u skladu sa načinom funkcionisanja konkretne kompanije. Mi smo zadovoljni dosadašnjim pozicioniranjem brenda Merkur osiguranja na tržištu Srbije. 


U kojim još zemljama jugoistočne Evrope posluje Merkur i možete li da napravite poređenje tih tržišta sa srpskim?

Osim Austrije i Srbije, Merkur je prisutan i u Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Reč je o tržištima koja i pored svojih specifičnosti imaju sličan razvoj. Tendencija koja postoji na globalnom nivou u finansijskom sektoru, pa i u oblasti osiguranja, je da se pooštravaju zahtevi regulatornih tela, naročito u pogledu upravljanja rizicima. Osim toga, u zemljama koje su članice Evropske unije se vrše pripreme za uvođenje Solvency-a II. Zajednička karakteristika svih društava, koje su u većinskom vlasništvu Merkur Versicherung AG Graz je da je u svim državama menadžment uvek iz te države. 


Da li postoji strukovno udruženje osiguravajućih kuća u Srbiji i ako postoji, čime se bavi i kakve rezultate postiže?

U Srbiji postoji Udruženje osiguravajućih društava koje se do sada uglavnom bavilo neživotnim osiguranjima, a naročito osiguranjem od autoodgovornosti i kasko osiguranjem. Očekujem da će i Udruženje u svom radu doživeti pozitivnu transformaciju i da će se nametnuti kao važan partner u promociji i drugih neobaveznih oblika osiguranja, a naročito u promociji životnih osiguranja.


Kako Merkur osiguranje pomaže lokalnoj zajednici u kojoj posluje? Koje akcije sprovodite u okviru društveno-korporativne odgovornosti?

U našim dosadašnjim aktivnostima smo imali zadovoljstvo da pomognemo aktivnosti Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, kao i Doma za decu bez roditeljskog staranja u Kragujevcu. Osim navedenog, kao osiguravajuće društvo koje smatra da je fizička aktivnost veoma važna za zdravlje svakog pojedinca, već tradicionalno svake godine na Novom Beogradu na prostoru oko Ušća organizujemo Merkur Running Day. Tog dana organizujemo nekoliko trka, od onih za naše najmlađe sugrađane, do trka za omladince i seniore. Navedeni skup je prava manifestacija zdravog načina života i pozitivne energije.

Redovni smo učesnici na manifestacijama na kojima se promoviše zdrav život, kao što su Sajam zdravlja i slično. 


Kako izgleda Vaš uobičajeni radni dan?

Verujem da se moj radni dan ne razlikuje mnogo od radnog dana kolega koji rade na sličnim poslovima. Radno vreme počinje u osam časova i traje uobičajeno do pet- šest časova posle podne. Nakon toga, ako nemam časove nemačkog jezika, obično pogledam neki sportski prenos na tv-u ili nešto čitam. U toku radne nedelje gotovo da ne postoji slobodno vreme koje bi moglo biti posvećeno nečem drugom, osim poslu. Pošto dosta vremena provodim u automobilu, u toku vožnje dosta telefoniram. Obavljam razgovore za koje mi treba više vremena. Osim poslovnih razgovora koje vodim, slušam neke interesantne emisije na radiju ili neke audio knjige. Poslednju koju sam slušao je Blago Cara Radovana, Jovana Dučića. 


Da li je stresan posao kojim se bavite i na koji način se oslobađate stresa?

Svako ko se danas trudi da na odgovoran način pristupi svojim radnim obavezama i da ostvari dobre finansijske rezultate, mora biti pod stresom. Ni ja u tom pogledu nisam izuzetak. Pre svega se trudim da odluke koje donosim budu promišljene i da su posledica razmatranja svih dostupnih informacija. Takođe se trudim da budem fizički aktivan i da na taj način fizičkom aktivnošću umanjim stres.


Kako obično provodite slobodno vreme? Imate li neki hobi?

Uvek sam se bavio nekim sportom, pa sam i danas dosta aktivan. Kada god imam slobodnog vremena trčim, do sada sam istrčao nekoliko polumaratona, poslednji na kome sam učestvovao je Beogradski polumaraton, na kom sam ostvario vreme od 1 čas i 50 minuta. Osim trčanja, volim da igram tenis, ali zbog obaveza na poslu tenis mogu da igram samo vikendom. U zimskom periodu mi je skijanje najinteresantniji oblik rekreacije. Kao što vidite, spadam u one koji veruju u izreku 

Mens sana in corpore sano.

Na šta ste posebno ponosni, na poslovnom i privatnom planu?

Na profesionalnom planu sam ponosan na činjenicu da vodim tim koji je svojim ljudskim i profesionalnim kvalitetima i svojom posvećenošću poslu uspeo da za relativno kratko vreme ostvari veoma dobre rezultate. Na privatnom planu sam veoma zadovoljan da smo supruga i ja uspeli da naše tri ćerke vaspitamo na takav način da budu pozitivne i savesne osobe, Ivana i Jovana su uspešni studenti medicine, a Maja je odličan učenik gimnazije. 


Kojim drugim zanimanjem biste se bavili, ili biste voleli da se bavite, da ne radite u osiguranju?

Da se ne bavim ovim, čim se sada bavim, verovatno bih se bavio nečim što je u vezi sa finansijama. Svet finansija je nešto što me je oduvek privlačilo i oblast u kojoj se dobro osećam.


Izvor: profitmagazin.com
« PREV
NEXT »

No comments