NEWS
latest

29 January

Bliži se rok za registraciju stvarnih vlasnika kapitala
ROK ZA EVIDENTIRANJE STVARNIH VLASNIKA KOD POSTOJEĆIH REGISTROVANIH SUBJEKATA ISTIČE 31. JANUARA OVE GODINE

„Postojeći registrovani subjekti su, u skladu sa Izmenama i dopunom Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, usvojenim 23 decembra 2019 godine, dužni da evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju najkasnije do 31. januara 2020. godine.


Registracija stvarnih vlasnika kapitala

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018)  propisana je obaveza evidentiranja  stvarnih vlasnika  kapitala pravnih lica i drugih subjekata – udruženja, fondacija, zadužbina i dr.


Nova obaveza odnosi se na:

1) sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;

2) zadruge;

3) ogranke stranih privrednih društava;

4) sva poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;

5) fondacije i zadužbine;

6) ustanove;

7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.


Obaveza se ne odnosi na:

Ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Lica koja su definisana  pomenutim Zakonom imaju obavezu  da do 08.07.2018. odrede stvarnog vlasnika i pribave kompletnu dokumentaciju u vezi sa svojom vlasničkom strukturom. Centralnu evidenciju stvarnog vlasništva će voditi APR.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje i primenu ovog Zakona jeste Direktiva EU, u cilju formiranja jedinstvene baze podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata koji su registrovani u odgovarajućim registrima u Republici Srbiji. Cilj formiranja jedinstvene baze podataka jeste  blagovremeno  otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Važna napomena: Zakon je stupio na snagu 08. 06. 2018. i dat je rok od 30 dana  od dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćenim licima da odrede stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, a to je 31. 01. 2020. godine.


Stvarni vlasnik kapitala je:

Stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje:

– je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

– posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

– Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

– je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;

– je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta, ako stvarnog vlasnika nije moguće utvrditi na napred navedene načine;

– je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.Centralna evidencija

Centralnu evidenciju kao javnu, jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta, vodiće Agencija za privredne registre u elektronskoj formi.


Centralna evidencija će sadržati dve vrste podataka:

1) podatke o Registrovanom subjektu, kao što su: poslovno ime, odnosno naziv i adresa sedišta; matični broj i PIB, status registrovanog subjekta (npr. aktivan, u stečaju, u likvidaciji, u prinudnoj likvidaciji, brisan), pravna forma, odnosno oblik organizovanja, šifra pretežne delatnosti, odnosno oblast ostvarivanja ciljeva, podatke o članovima, odnosno osnivačima i procentu njihovog udela, odnosno broju i procentu njihovih akcija, kao i podatak o zastupniku, brojeve računa u bankama i dr.

2) podatke o stvarnom vlasniku, i to:

– za domaće fizičko lice – lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

– za stranca – lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

– za izbegla ili prognana lica – lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

– osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta;

– datume o evidentiranju podataka.


Upis, promena ili brisanje podataka

U Centralnoj evidenciji evidentiraće se upis, promena ili brisanje podataka koji su ovim zakonom i drugim propisima određeni kao predmet evidentiranja, a evidentiraće se dve vrste podataka– podaci o Registrovanom subjektu (privredno društvo, zadruga, udruženje, ustanove…) i podaci o fizičkom licu- stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, pri čemu će evidentiranje podataka o Registrovanom subjektu vršiti registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa, dok će evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku vršiti lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu.

Registrator je dužan da preuzme podatke najkasnije u roku od dva radna dana od dana nastupanja promene podataka, odnosno od prijema obaveštenja o nastaloj promeni dobijenog od strane nadležnog državnog organa.

Lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu je dužno da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja, a osnovi evidentiranja (slučajevi kada nastaje obaveza evidentiranja) su:

– osnivanje Registrovanog subjekta;

– promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Na ovaj način, zakonom su precizno utvrđene i razgraničene obaveze svakog subjekta koji vrši evidentiranje i utvrđeni rokovi za evidentiranje tih podataka.

Zakonom je predviđen i prekršaj za neblagovremeno evidentiranje, i to:
– za pravno lice- novčana kazna od 500.000 RSD do 2.000.000 RSD

– za odgovorno lice u pravnom licu – novčana kazna od 50.000 RSD do 150.000 RSD.

Agencija za privredne registre je dužna da ovlašćenom licu omogući nesmetan pristup Centralnoj evidenciji radi evidentiranja podataka preko internet strane (portala) Agencije za privredne registre.

Ovlašćeno lice vrši evidentiranje i ispravku evidentiranih podataka uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Istovremeno sa evidentiranjem vrši se i objavljivanje podataka na internet strani (portalu) Agencije za privredne registre, a podaci o stvarnom vlasniku proizvode pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja na internet strani (portalu).


Izvodi i potvrde

Na zahtev zainteresovanog lica Agencija za privredne registre će najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva izdavati sledeće izvode i potvrde:

1) izvod o podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta;

2)potvrdu o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima Registrovanog subjekta;

3) potvrdu da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik Registrovanog subjekta.

Zahtev se podnosi elektronski, preko internet strane (portala) Agencije za privredne registre ili u pisanoj formi na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnosi se kao podnesak.

Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre biće utvrđena visina i način plaćanja naknade za izdavanje potvrda i izvoda.


Čuvanje podataka

Zakon propisuje i obavezu čuvanja podataka kako za Agenciju za privredne registre tako i za Registrovane subjekte. Naime, Agencija za privredne registre podatke iz Centralne evidencije čuva trajno, dok Registrovani subjekt čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku i dužan je da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi ove podatke i dokumenta.

Za Registrovanog subjekta koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika, predviđen je prekršaj- novčana kazna, i to:

– za pravno lice od 500.000 RSD do 2.000.000 RSD;

– za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 RSD do 150.000 RSD.


Pravna zaštita


U  slučaju da je fizičko lice bez pravnog osnova upisano u Centralnu evidenciju, kao stvarni vlasnik. Pravna zaštita ostvaruje se podnošenjem tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja da to lice nije stvarni vlasnik. Postupak po tužbi je hitan, a sud, po pravnosnažnosti presude kojom je utvrđeno da tužilac nije stvarni vlasnik Registrovanog subjekta, dostavlja presudu Agenciji za privredne registre, radi brisanja tog lica iz Centralne evidencije.

Zakonom je propisana  kazna – za krivično delo zatvora od tri meseca do pet godina za lice koje u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, čime se sužava prostor za moguće zloupotrebe, a istovremeno se doprinosi i unapređenju sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Prema odredbama Zakona Centralna evidencija biće uspostavljena  do 31. decembra 2018. godine. ovlašćeno lice u Registrovanom subjektu osnovanom do 31. decembra 2018. godine, biće u obavezi da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke o stvarnom vlasniku.


Podzakonski akti

Zakonodavac je predvideo da se podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donesu u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Reč je o dva pravilnika, kojima će ministar nadležan za poslove privrede bliže propisati sadržinu Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta, kao i način i uslove elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije, radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta.


Izvor: experta.rs


« PREV
NEXT »

No comments