NEWS
latest

14 March

Institucije i tela Evropske unije


Evropski parlament ima 736 članova koje direktno biraju građani Evrope na period od pet godina, i on omogućava da EU funkcioniše na demokratski način. EP ima četiri glavne uloge: diskutuje i donosi evropsko pravo zajedno sa Savetom Evropske unije, kontroliše nadzornu moć Evropske komisije, sa Savetom EU usvaja budžet EU i daje saglasnost za prijem novih država članica.


Evropski savet je institucija EU koju čine šefovi država ili vlada članica EU. Mada nema formalnu zakonodavnu moć, on utvrđuje okvirne političke prioritete, glavne inicijative, opšti politički pravac i prioritete EU tokom samita koji se održavaju četiri puta godišnje. Savet Evropske unije usvaja zakone EU, koordiniše generalne ekonomske politike država članica EU, potpisuje sporazume između EU i drugih zemalja, usvaja godišnji budžet EU, kreira spoljnu i odbrambenu politiku EU, i koordiniše saradnju između sudova i policija država članica. Evropskа komisijа je jedna od glavnih institucija Evropske unije. Ona reprezentuje i brani interese EU kao celine, i zato se još naziva i čuvarom ugovora. Ona sačinjava predloge novih evropskih zakona i, kao izvršno telo EU, obezbeđuje njihovu primenu.


Ove predloge zakona usvaja Savet EU i Evropski parlament. Značajna institucija je i Sud pravde Evropske unije, koji ima 27 sudija. On tumači pravo EU kako bi obezbedio njegovu jednaku primenu u svim zemljama EU. On takođe rešava pravne sporove između vlada država članica i institucija EU. Pojedinci, preduzeća i organizacije takođe mogu da se obrate Sudu pravde ukoliko smatraju da je neka institucija EU prekršila njihova prava.Osim ovih institucija postoje i druge, kao što su:

• Evropski privredni i socijalni odbor, koji reprezentuje civilno društvo, poslodavce i zaposlene;
• Odbor regija, koji reprezentuje regionalne i lokalne vlasti;
• Evropski revizorski sud, koji proverava finansiranje aktivnosti Evropske unije;
• Evropski ombudsman, koji istražuje žalbe u vezi sa nepravilnostima u postupanju institucija i tela EU; i
• Evropska investiciona banka, koja finansira investicione projekte EU i pomaže malim preduzećima posredstvom Evropskog investicionog fonda.


Izvor : http://euinfo.rs

« PREV
NEXT »

No comments