NEWS
latest

31 October

Menadžeri u Srbiji ne prepoznaju jasno misiju firme i ne definišu sebi ciljeve


Nenad Savič, ekspert za poslovnu izvrsnost - Menadžeri u Srbiji ne prepoznaju jasno misiju firme i ne definišu sebi ciljeve

Podizanje konkurentnosti u poslovnom svetu postala je nesporna potreba svake kompanije. Dok se neke firme bolje organizuju, drugima su potrebni saveti i obuka, naročito u savladavanju međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti na radu, društvene odgovornosti, upravljanja rizicima i drugom. 

Evropska fondacija za menadžment kvalitetom - EFQM (European Foundation for Quality Management) i Evropska organizacija za kvalitet - EOQ (European Organization for Quality) nadležne su za obuku stručnjaka, ocenjivanje i promovisanje u Evropi, kao i za implementaciju najboljih poslovnih praksi. 

Udruženje za menadžment kvalitetom i poslovnu izvrsnost Srbije - SRMEK krajem 2017. godine primljeno je za člana EFQM, a 2018. za pridržnog člana EOQ, čime je otvorena mogućnost sprovođenja obuka za menadžment i primenu modela poslovne izvrsnosti i u Srbiji. 

Prvi seminar u našoj zemlji na temu "Razjašnjenje puta ka poslovnoj izvrsnosti" održao je dr Nenad Savič iz Slovenije 5. i 6. oktobra. U intervjuu za eKapiju Savič objašnjava da razvijanjem i korišćenjem EFQM modela poslovne izvrsnosti Srbija može poboljšati konkurentnost privrede i potvrditi liderstvo na balkanskom regionalnom tržištu i šire.

eKapija: Kako biste objasnili šta je to kvalitet, a šta poslovna izvrsnost?

- Primena međunarodnih standarda u oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti na radu, društvene odgovornosti, upravljanja rizicima i drugo na poslovne procese je postalo nesporna potreba svake kompanije. Upravljanje kvalitetom već je implementirano u procese velikog broja kompanija u Srbiji i u svetu. Uvođenje modela poslovne izvrsnosti je korak više i korak dalje. To je težnja da se zadovolje potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana organizacije.

eKapija: Koji je najvažniji savet koji biste dali za postizanje kvaliteta (poslovne izvrsnosti)?

- Potrebno je podići nivo svesti i razumevanja procesa postizanja poslovne izvrsnosti na viši nivo. U potpunosti sam siguran da snažan razvoj poslovne izvrsnosti i EFQM modela izvrsnosti u Srbiji može dovesti konkurentnost privrede na znatno viši nivo.

eKapija: Šta je pokazalo iskustvo, koje firme se najviše interesuju za dalji napredak i zbog čega je to tako?

- Postoji više primera evropskih zemalja koje su uspešno primenile EFQM model poslovne izvrsnosti. U svim ovim slučajevima podrška države je bila ključna. Osnovno i najvažnije je da su 3 ključne zainteresovane strane: Vlada, Privredna komora i organizacija koja je nacionalni partner EFQM-a, ujedinjeni u zajedničkoj strategiji i ciljevima.

Ukoliko država napravi prve korake, obično se najpre uključe javni sektor i firme koje sa njim usko sarađuju. Odatle interesovanje i podsticaji nastave da se šire u privredi do malih i srednjih preduzeća.

eKapija: Koji su to koraci koji vode do uspešnog menadžerstva?

- Prvo je posvećenost poslu i firmi. Drugo su obrazovanje i treninzi najboljih institucija i predavača. Treće su razmene iskustava sa drugima, upoređivanje rezultata. I tako uporno u kontinuitetu.

eKapija: Mislite li da u Srbiji postoji svest o važnosti učešća u praksama i seminarima radi postizanja uspeha?

- Svest postoji, ali je ona na žalost na dosta niskom nivou. U Srbiji se nedovoljno koristi ljudski potencijal, jer nije utreniran i nije motivisan.

Kroz učešće stručnjaka firme na EFQM seminarima i učešće firme u ocenjivanju od kompetentnih proverivača pružaju se velike mogućnosti učenja od drugih i to od najboljih. Čitav proces značajno podiže motivisanost svih u firmi, podiže njihovu svest i posvećenost ostvarenju najviših ciljeva, utiče na postizanje visokih rezultata, podiže vidljivost firme u marketinškom smislu..

eKapija: Šta je to što najviše nedostaje našim menadžerima?

- To su svakako obuke i učešća u međunarodnim radionicama i forumima. Pored toga ključno je poređenje i takmičenje sa sličnim organizacijama. Menadžeri u Srbiji ne prepoznaju jasno misiju firme, ne definišu sebi ciljeve. Sve je na nivou priče.

eKapija: Zbog čega je važno samoocenjivanje firme i kako se to postiže?

- Razumevanje vrednosti i izvođenja efikasnog samoocenjivanja ključna je tema obuke za sprovođenje EFQM modela na putu ka postizanju poslovne izvrsnosti organizacije. Samoocenjivanje organizacije uči nas da razumemo procese organizacije, kako planirati, kako izdvojiti prioritete, upravljati poboljšanjima i kako započeti aktivnosti.

eKapija: Šta je po vašem mišljenju najveća prepreka u razvoju menadžerstva u Srbiji?

- Država svojim mehanizmima treba da pokrene procese kod vodećih firmi. Ostali će se priključiti.

eKapija: Na koji način SRMEK pomaže menadžerima?

- Osnovna ideja i vizija je da se kroz obuke, seminare i javna predavanja što veći broj menadžera obuči za upravljanje kvalitetom u organizacijama i za primenu modela poslovne izvrsnosti. Time bi se u Srbiji školovao novi, mladi naraštaj lidera koji bi promenili trenutnu situaciju. 

Obuke omogućavaju razvoj menadžera koji razumeju i oblikuju uspešan put ka poslovnoj izvrsnosti. 


Autor: Jovana Simeunović
Izvor: www.ekapija.com
« PREV
NEXT »

No comments